Abonnemangsavtal

Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen har tecknat abonnemangsavtal gällande utredningar och konsultationer som gäller från 2018.

Vad innehåller abonnemangsavtalet?

Avtalet är fyraårigt och innebär att regionen årsvis betalar en fast kostnad som motsvarar halva kostnaden för ett uppskattat antal insatser från Nationellt Center. När kliniker remitterar till utredning eller konsultationer betalar de halva kostnaden för insatsen, exempelvis introduktionskurs på hemorten vid diagnos, generella och riktade specialistutredningar, konsultation och handledning vid behov.

Landstinget eller regionen åtar sig att rapportera och remittera samtliga patienter. Varje patient bör remitteras till generell specialistutredning (SU) vart fjärde år upp till 21 års ålder och därefter vart femte år. Vid behov av Riktad specialistutredning (RSU) kan familjer eller vårdgivare, i samråd med patientansvarig läkare, initiera RSU. Vårdgivaren skickar remiss där specifik frågeställning tydligt framgår.

Vad innebär abonnemangsavtalet

Tanken är att avtalen ska göra det lättare för familjer att få tillgång till utredningar och konsultationer av yrkesverksamma med diagnosspecifik kunskap. Alla landsting och regioner erbjuds att ingå avtal om abonnemangsvård och i en medlemsundersökning av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser från 2017 uppger 75 procent att de är beredda att resa till annan ort för att få träffa en samlad expertis. Det är precis detta som görs möjligt genom abonnemangsvården. Avtal om abonnemangsvård syftar också till att stärka kontakten mellan Nationellt Center och professionella på hemorten.

Vi på Nationellt Center är mycket glada över de avtal som upprättats och hoppas att fler regioner och landsting ansluter sig under 2018. En annan förhoppning är att fler diagnoser också ska kunna rymmas inom abonnemangssjukvården.