”Möten – Musik – Mångfald”

Möten, Musik, Mångfald – Perspektiv på musikterapi: en alldeles nyutkommen antologi som getts ut av Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS), en intresseorganisation för professionella musikterapeuter och andra som är intresserade av frågor kring musik och hälsa.

Boken går att beställa på www.musikterapi.se och består av sex delar som är tematiskt indelade. Den visar på stor bredd i ämnet musikterapi och att musikterapi finns representerad inom många olika sammanhang. I början av varje temadel ges en kort introduktion.

Den inledande delen: Musikterapi – vad är det? Ingrid Hammarlund ger en introduktion till musikterapi genom bl.a. hur musikterapi definieras, beskrivning av hur musikterapeutiska inriktningar och metoder utvecklats samt hur utbildningen till musikterapeut bedrivs idag i Sverige.

Del två: Musikterapi i hälso-och sjukvård. I denna del ryms flera kapitel med beskrivningar av musikterapi i vård och behandling. Läsaren ges inblick i bl a musikterapi med sjuka spädbarn och musikterapi i äldreomsorgen genom beskrivande exempel. Märith Bergström-Isacsson, PhD, musikterapeut och verksamhetschef vid Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser beskriver i sitt kapitel hur musikterapeutisk kompetens används i multidiciplinärt teamarbete.

Del tre: Musikterapi i psykiatri och socialtjänst. Här beskriver flera musikterapeuter sina erfarenheter inom olika områden som vuxenpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri m fl. Här berättas om t ex musikterapi i behandling av posttraumatisk stress, ätstörningar, traumatiserade flyktingbarn. Här bjuds läsaren in att ta del av terapeuters arbete och reflektioner.

Del fyra: Musikterapi vid funktionsnedsättning. Musik används med denna målgrupp för att skapa förutsättning för delaktighet och erbjuda individen ett alternativt språk för att t ex uttrycka sin vilja och sina känslor. I kapitlen presenteras en reflektionsguide för att stödja samspel och läsaren får ta del av vinjetter och fallbeskrivning från praktiskt arbete.

Del fem: Musikterapi som resurs i grundskolan. Här får läsaren möta musikterapeuters berättelser om hur de möter barn i skolan med ett musikterapeutiskt förhållningssätt för att främja kommunikation, identitet språkutveckling mm. Författarna diskuterar musikpedagogik/specialpedagogik/musikterapi i förhållande till bl a skollagen.

Del sex: Forskning i musikterapi. Här beskrivs vetenskapliga perspektiv och forskningsmetoder. Doktorsavhandlingar i Sverige presenteras och även pågående avhandlingsarbeten med musikterapeutisk inriktning är listade. Tre disputerade musikterapeuter beskriver sina avhandlingsarbeten varav en är Märith Bergström-Isacsson.

Redaktionsgruppen bestående av Anci Sandell, Ingrid Hammarlund, Anna-Karin Kuuse och Linn Johnels (red.) skriver i inledningen:” Vi har aldrig haft så mycket musikterapeutisk forskning som nu! Vi har idag flera disputerade svenska musikterapeuter och ytterligare fler doktorerar på universitet och högskolor i landet. Detta medför att det finns en djup kunskapsbas inom musikterapi och musik och hälsa som fler borde få ta del av”.

Musikterapeuter har specifika kunskaper, kunskaper som kan bidra till både tvärprofessionella och mer allmänna reflektioner kring hälsa och utveckling.  Musik kan användas i hälsobringade syfte och information om forskning är viktigt att sprida. Den här boken innehåller just det!