Högspecialiserad vård

Utredningar och konsultationer genomsyras av kunskap om diagnoserna och ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna. Fokus läggs på såväl medicinska som vardagsnära insatser.

utredningarna bedöms förmågor och behov av arbetsterapeut, barnneurolog, logoped, musikterapeut, ortoped och sjukgymnast. Bedömningarna resulterar i rekommendationer för förebyggande och behandlande åtgärder. Efter ca fyra månader ges en återkoppling till nätverket på hemorten av två personer från centret för att besvara frågor, ge information och/eller diskutera specifika åtgärder. Se kalendern för inplanerade utredningar.

Utredningar och konsultationer kan ge information och rekommendationer om:

  1. Kroppsfunktion, kroppsstruktur t.ex. personens förutsättningar och behov, svåravlästa signaler och beteenden.
  2. Aktivitetsförmåga, delaktighet t.ex. personens kapacitet/behov av stöd i olika aktiviteter.
  3. Omgivningsfaktorer t.ex. metoder och strategier, förhållningssätt och bemötande.

En utredning eller konsultation kan även underlätta vid övergångar mellan förskola till skola eller från skola till daglig verksamhet, när det är dags att flytta hemifrån etc.

Specialistutredning (SU) 

Utredningen sker ur ett brett perspektiv utifrån kunskap om diagnosen och klinisk erfarenhet. Aktuella förmågor, svårigheter och risker bedöms samt utvecklingsmöjligheter och behov av förebyggande åtgärder i ett längre perspektiv.

Bedömningen genomförs under tre dagar, individuellt eller i grupp. Teamet har telefonkontakt med kollegor och de medföljande efter utredningen och en skriftlig sammanfattning skickas ut till remitterande läkare och vårdnadshavare/god man. Efter ca fyra månader ges en återkoppling till nätverket på hemorten av två personer från centret i syfte att besvara frågor, ge information och/eller diskutera specifika rekommendationer. Se beskrivning av SU samt exempel på schema SU.

Riktad specialistutredning (RSU)

Vid en riktad specialistutredning (RSU) ligger fokus på ett specifikt område, Motorik & Aktivitet alternativt Kommunikation. Utredningen på centret föregås av en kartläggning av aktuellt område i samverkan med nätverket på hemorten. Bedömningen på centret genomförs under tre dagar, individuellt eller i grupp. Efter ca fyra månader ges en återkoppling till nätverket på hemorten av två personer från centret

Se beskrivning av RSU – Motorik & Aktivitet samt exempel på schemaalternativt beskrivning av RSU – Kommunikation samt exempel på schema.

Diagnosutredning (DU)

Syftet med diagnosutredningen är att bekräfta eller utesluta diagnosen Rett syndrom. Bedömningen genomförs under ett till två dygn på centret, alternativt genom ett konsultbesök på hemorten.

Exempel på Diagnosutredning.

Konsultation

Konsultation kan genomföras utifrån avgränsade frågeställningar. Den kan vara direkt kopplad till personens behov och förmågor eller utgå från en verksamhets specifika frågeställning. Konsultationen kan genomföras på centret eller på hemorten enligt överenskommelse och vid behov även innehålla moment av mer undersökande karaktär. Ta gärna kontakt via telefon eller e-post.