Konsultation

Det är alltid möjligt att kontakta någon i teamet via mail eller telefon utan kostnad för frågor eller för att diskutera. Utöver detta finns möjlighet till konsultationer som kan vara direkt kopplade till en person eller utgå ifrån en verksamhets specifika frågeställning. Vid önskemål kan konsultationen även innehålla en utbildningsdel.

Konsultationer kan ske på hemorten eller på Nationellt Center. Vissa konsultationer kan också genomföras via videolänk. Nedan beskrivs några exempel på hur konsultationerna kan läggas upp. Ta gärna kontakt med oss på Nationellt Center för mer information och samråd om vilka insatser som kan vara lämpliga.

Utredning

En eller flera från teamet på Nationellt Center kan göra bedömningar utifrån avgränsade frågeställningar. Återgivningen från utredningen kan kombineras med utbildning baserad på utredningsresultaten och rekommendationer.

Exempel på upplägg: En dags konsultation bestående av utredning som utförs av två personer från Nationellt Center samt två timmars återgivning med nätverket. Vid återgivningen ges möjlighet till frågor och att gemensamt fundera kring åtgärder.

Handledning

Handledning kan vara inriktad på specifika sätt att bemöta och stötta personen i vardagen samt hur man kan anpassa upplägg och innehåll för att tillgodose behoven hos personen. Alternativt kan fokus ligga på arbetsgruppen och hur man planerar och genomför förändringar i sättet att arbeta.

Handledningen kan bestå av att lära ut specifika strategier såsom att motivera till, guida och stötta fysisk aktivitet, modellera/pekprata. Varje tillfälle kan då innehålla praktiska övningar, korta presentationer samt gruppdiskussioner.

Exempel på upplägg: 

  • Fyra handledningstillfällen à tre timmar med en personalgrupp på en daglig verksamhet
  • Handledning via videolänk: Inriktningen på handledningen anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Som ett första steg diskuteras vilken inriktning handledningen ska ha och vilka som ska delta.
    Innan första mötet fyller deltagarna i kartläggningsformulär och skickar eventuellt videoklipp till kursledaren för observation. Deltagarna ombeds också fundera över vilka mål de anser vara viktiga. Vid första mötet (90 min) används måluppfyllelseskala (GAS) för att prioritera och gradera mål samt diskutera strategier. Efterföljande tre tillfällen (à 45 min) följs målen upp och strategier diskuteras.