Rett syndrome in Nordic Light

På svenska

19-20 april hålls den nordiska konferensen i Stockholm. Programmet innehåller en blandning av forskning och praktiska erfarenheter. Målet är att deltagare ska åka hem med ny kunskap, uppdaterade om vad som händer. Framför allt hoppas vi att alla tar med sig den energi som skapas av möte mellan många människor som alla vill samma sak: god hälsa och livskvalitet för personer med Rett syndrom och deras familjer.

Världskongresserna och de europeiska konferenserna är viktiga mötesplatser och tillfällen att diskutera erfarenheter, arbetssätt och eventuella projekt. En nordisk konferens ger möjlighet till detta i ett lite mindre sammanhang. Att familjer, professionella och forskare möts tror vi är gynnsamt för kunskapsspridning och att nya projekt skapas. Det mesta kommer att hållas på engelska men det finns många som kan hjälpa till med översättning om det behövs.

Hittills har deltagare från Norge, Danmark och Sverige anmält sig liksom både familjer, assistenter och terapeuter. Vi hoppas att fler tar chansen att höra om aktivitet, medicin och hälsa, motorik, kommunikation, pedagogik m.m. Anmälan sker här.

 

In English

19-20 april, the Nordic conference is held in Stockholm. The program is a mix of research and practice. Our aim is that all participants will leave the conference with new knowledge, updated of what’s going on. Most of we hope everyone goes home, filled with the energy that is created of meetings between many people who all wish for the same thing: good health and quality of life for people with Rett syndrome and their families.

The World and European congresses are important meeting places and give the chance to discuss experiences, methods and potential projects. We hope that a nordic conference can give exactly that for the Nordic countries. Meetings between families, professional and researchers are good for spreading of information but also for forming of new projects. Most will be held in English but there are many to help with interpretation if necessary.

This far, families, assistants, and clinicians from Denpark, Norway and Sweden have registered. We hope that more people take the chance to hear presentations on activity, communication, education, medicine and health, motor function… Register here.