Remisser

För att komma till Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser behövs en specialistvårdsremiss för riksavtal från hemlandstinget. Vi tar även emot annan likvärdig betalningsförbindelse. Region eller landsting kan teckna avtal, så kallad abonnemangssjukvård med Nationellt Center.

Specialistvårdsremiss

Specialistvårdsremiss för riksavtal, ska förutom vanliga personuppgifter innehålla följande information:

 • Vilken utredning remissen avser:
  • specialistutredning
  • riktad specialistutredning
  • diagnosutredning
 • Frågeställningar

En specialistvårdsremiss är en betalningsförbindelse mellan landsting/regioner och den ska skickas till Nationellt Center.

Aktuell planering finns i Kalendern.

Abonnemangssjukvård

Det är möjligt att teckna avtal med Nationellt Center. Kostnaderna i avtalet utgår från statistisk prevalens och befolkningsunderlag, och bygger på den fasta prislistan, samt en generellt beräknad besöksfrekvens. Avtalet tecknas mellan Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser och ansvarig för hälso- och sjukvården i respektive landsting/region. Detta för att möjliggöra att samtliga patienter ska omfattas av avtalet oavsett om man tillhör barnhabilitering, vuxenhabilitering eller primärvård.

Vid egen vårdbegäran (gäller de landsting/regioner som erbjuder detta alternativ) kallas patienten till centret och informerar hemlandstinget som skickar remiss enligt ovan. Då patienten omfattas av abonnemanget krävs inget godkännande från hemlandstinget vid egen vårdbegäran.
I abonnemanget ingår:

 • Diagnosutredningar/second opinion på Nationellt Center.
 • Vid ny fastställd diagnos får habiliteringsteamet på hemorten en introduktionskurs i Rett syndrom.
 • Generella och riktade specialistutredningar inklusive telefonuppföljning, samt återkopplingsbesök på hemorten efter ca 4 månader.
  • Vårdgivaren remitterar till generell specialistutredning (SU) vart fjärde år upp till 21 års ålder och därefter vart femte år.
  • Riktad specialistutredning (RSU). Familjer och eller vårdgivare kan vid behov själva, i samråd med patientansvarig läkare, initiera RSU. Vårdgivaren skickar remiss där specifik frågeställning tydligt framgår.
 • I samband med återkopplingsbesök ca 4 mån efter SU/RSU kan berörd personal på hemorten få specifikt avsatt tid och utrymme för introduktion och möjlighet att ställa frågor.
 • Yrkesspecifika konsultationer och handledning vid behov. Detta kan ske via videolänk eller på hemorten.
 • Om habilitering/vårdgivare önskar kan Nationellt Centers team vara behjälpligt i kontakter med skola och daglig verksamhet.

Kostnader för resor och boende för centrets teammedlemmar ingår i samband med återkopplingsbesök efter specialistutredningar (SU) och riktade specialistutredningar (RSU). I övrigt tillkommer kostnad för resa och boende för centrets personal, exempelvis vid diagnosutredning och konsultationer på hemorten.

Se ytterligare detaljer kring abonnemangssjukvård.

För patienter utanför EU

För att kunna komma till centret för utredning måste patienten och medföljande ha ett visum för medicinsk behandling. För visumansökan krävs ett intyg från Nationellt Center som visar när utredningen ska ske, vad den innebär inklusive en prisuppgift. Vidare måste aktuell summa deponeras inför utredningen.

Villkoren i övrigt kan läsas på följande länkar:

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Medicinsk-behandling.html (på Svenska)

http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Visiting-Sweden/Medical-treatment.html (in English)