Under hösten 2022 har två doktorsavhandlingar om kommunikationsinsatser för barn och unga med omfattande kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar presenterats. Den ena skrevs av Anna Rensfeldt Flink och handlar om kommunikationsstödjande insatser riktade till barn med flerfunktionsnedsättning. Den andra skrevs av Yu-Hsin Hsieh och riktar in sig på kommunikationshjälpmedel med fokus på ögonstyrningsteknik. Här beskriver vi lite kortfattat vad avhandlingarna handlar om och vill du läsa mer finner du avhandlingarna i sin helhet i länkar.

 

Samverkan och erfarenhetsutbyte
viktiga förutsättningar för kommunikation

Anna Rensfeldt Flink disputerade vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet med avhandlingen ”Children with severe or profound intellectual and multiple disabilities – characteristics and communication intervention”.

I Annas avhandlingsarbete var målsättningen att bidra med kunskap om förutsättningar för kommunikation hos barn med flerfunktionsnedsättning genom att utforska kommunikationsstödjande insatser riktade till barn med flerfunktionsnedsättning och deras familjer. Avhandlingens visar bland annat på vikten av att föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning får träffa varandra och erfarna praktiker inom vården, för att lära och diskutera hur kommunikationsstöd kan användas i vardagen.

Betydelsen av nära samverkan mellan habilitering, skola och familj framkom också i en delstudie som hade fokus på implementering av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). I avhandlingen studeras också förekomsten av samtidiga svårigheter inom motorik, sensorik och autism hos barn och unga med svår intellektuell funktionsnedsättning, vilka alla påverkar förutsättningar för kommunikation och kommunikationsstöd.

Läs avhandlingen här. (En svensk sammanfattning av forskningen finns på sidan 7).

Ögonstyrningsteknik ger delaktighet och bättre
förutsättningar för utveckling och lärande

Yu-Hsin Hsieh disputerade vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskningsprojekt belyser hur barn och ungdomar med omfattande motoriska och kommunikativa funktionsnedsättningar ställs inför utmaningar när det gäller att delta i vardagsaktiviteter. Det i sin tur påverkar deras välbefinnande och lärande. Därför blir tillgängliga hjälpmedel viktigt.

I sin doktorsavhandling ”Eye-gaze assistive technology for play, communication and learning: Impacts on children and youths with severe motor and communication difficulties and their partners” undersöker Yu-Hsin därför vilken påverkan ögonstyrningshjälpmedel kan ha på lek, kommunikation och lärande för de här barnen och ungdomarna. Avhandlingen granskar också hur ögonstyrningsteknik används i vardagssammanhang i en studie i Taiwan.

Yu-Hsin beskriver att ögonstyrningsteknik gör det möjligt att styra en dator bara genom ögonrörelser. Det går att både utföra aktiviteter och att kommunicera med ögonstyrd dator som hjälp. Resultaten visar att ögonstyrningstekniken kan förbättra delaktighet i såväl lek och kommunikation, som i lärande. Avhandlingen rapporterar också om fördelarna och utmaningarna med att genomföra en studie, likt den taiwanesiska, för framtida referens och forskning om ögonstyrningsteknik i vardagsanvändning.

Läs avhandlingen här.