Sömnen har stor betydelse för psykisk och fysisk hälsa, den påverkar välbefinnande samt hur väl ens vardag fungerar. Problem med sömn i form av olika sömnstörningar och sömnlöshet är betydligt vanligare hos både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IFN) i jämförelse med den allmänna befolkningen. Sömnproblemen är svårare att diagnostisera, behandla och leder ofta till ett högre behov av social vård och sjukvård.

Begränsad kunskap

Det finns mycket forskning och vägledning om hur sömnstörningar kan diagnostiseras och hanteras för vuxna som inte har IFN. Men för vuxna med IFN är evidensbaserat data betydligt mer begränsad. De diagnosverktyg och hanteringsstrategier som finns är inte anpassade till personer med IFN och alla bedömningar måste därför baseras på information som samlats in från personens nätverk och närstående. Detta kan leda till ofullständiga bedömningar, bild av problem, konsekvenser och behandlingseffekter.

Artikeln ”Sleep: the neglected life factor in adults with intellectual disabilities” tar upp evidensbaserad data som lyfter flera möjliga faktorer som kan bidra till sömnstörningar hos personer med IFN. Författarna, som baserat forskningen på egen klinisk erfarenhet samt tillgängliga publikationer, analyserar också en del ofta använda verktyg och deras begränsningar hos personer med IFN.

Artikeln lyfter upp behovet av kompletterande, nödvändiga undersökningar både för att identifiera faktorer som kan påverka sömnen samt diagnostisera vilken typ av sömnproblem personen har.

Fortsatt forskning viktigt

När det gäller behandling och hanteringsstrategier för sömnlöshet rekommenderas multikomponent kognitiv beteendeterapi (KBT-I). Enligt författarna kan den efter vissa anpassningar användas tillsammans med sömnhygieniska insatser för sömnstörningsbehandling, även hos personer med IFN.

Artikeln understryker också behovet och vikten av fortsatt forskning för att utveckla diagnosverktyg och behandlingsstrategier riktade direkt till personer med IFN, särskilt om de har ytterligare kommunikationsproblem.

Läs hela artikeln:

BJPsych Bull. 2021 Dec 23;1-7. doi.org/10.1192/bjb.2021.122
Sleep: the neglected life factor in adults with intellectual disabilities
Korb L., O’Regan D., Conley J., Dillon E., Briggs R., Courtenay K., Perera B.