Att aktivera flera sinnen, ta del av berättande och delta i musicerande kan förstärka upplevelser. Alla dessa aktiviteter ingår i det pedagogiska arbetssättet Multisensoriskt musikdrama (MSMD). Ett exempel kan vara en berättelse om att besöka skogen, där man samtidigt får lukta och känna på en mjuk mossa eller vassa barr och där man i berättandet också väver in musik som förstärker och engagerar. Ny forskning visar att MSMD kan vara ett effektivt sätt att locka unga med flerfunktionsnedsättning till engagemang och initiativtagande.

– Det här är den första forskningsstudien som utvärderar arbetssättet med målgruppen på ett systematiskt sätt, berättar Linn Johnels, doktorand och musikterapeut på Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser. Hon lyfter också fram att det behövs mer forskning inom området.

Liten kunskap och få läromedel

– Internationell forskning visar att vi behöver lära oss mer om hur vi kan stödja och undervisa elever med flerfunktionsnedsättning. En slutrapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten visar också att tillgången till läromedel för den här gruppen är mycket begränsad.

Den studie som Linn och hennes forskarkollegor har arbetat med visade att MSMD är ett lovande pedagogiskt arbetssätt för att stödja engagemang och initiativtagande hos några elever som har flerfunktionsnedsättning, och att deras skolpersonal tyckte att det var ett användbart arbetssätt som passar in i skolans värld.

– Flera i skolpersonalen lyfte att de trodde att en fortsatt användning av MSMD skulle kunna bidra till positiv och varaktig utveckling för eleverna, berättar Linn Johnels.

Jämförelse med bilderboksläsning

I studien så jämfördes MSMD med en annan pedagogisk aktivitet, bilderboksläsning, när det gäller att stödja elevernas engagemang och initiativtagande. Linn Johnels som också är utbildad musikterapeut och musiklärare, genomförde sexton lektioner med tre elever, varav hälften var lektioner med MSMD och hälften var lektioner med bilderboksläsning. För att mäta effekten av elevernas engagemang gjordes videoobservationer enligt ett specifikt skattningsinstrument. Elevernas skolpersonal, som observerade under lektionerna, skattade också elevernas engagemang med ett pedagogiskt kartläggningsinstrument.

Resultatet visade att MSMD var mer effektivt än bilderboksläsning när det gäller elevernas engagemang för samtliga elever i videoobservationerna och att detta stämde väl överens med skolpersonalens skattningarna av elevernas engagemang. Användbarheten av arbetssättet skattades som mycket hög av skolpersonalen där de beskrev att deltagandet hade inspirerat dem till vidare arbete med musikdrama också med andra elever.

Mer forskning och manual

– Jag har tidigare positiva erfarenheter från att ha använt arbetssättet i praktisk verksamhet på bland annat Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser. Studiens resultat stärker den erfarenheten. Nu vill vi gärna fördjupa våra studier med fler elever och med deltagare i andra åldrar och i andra sammanhang, till exempel vuxna på daglig verksamhet, berättar Linn Johnels.

Bland framtidsplanerna finns också en idé om att arbeta fram ett läromedel eller manual för att fler praktiskt ska kunna börja arbeta med MSMD.

Linn Johnels

Linn Johnels – Musikterapeut & pedagog.