Phelan McDermid syndrom (PMS) är ett sällsynt tillstånd som karakteriseras av bland annat tydlig nedsatt muskeltonus redan hos nyfödda, mycket försenad utveckling eller avsaknad av tal, utvecklingsförsening samt intellektuell funktionsnedsättning av olika grad. Redan i småbarnsåldern uppkommer problem med hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och socialt samspel. Med stigande ålder kan beteendeproblematik uppstå. Runt 84 procent har autismsspektrumsproblematik som hos många eskalerar över tid och kan leda till neuropsykiatriska problem.

Inget botemedel

PMS orsakas av en förändring i kromosom 22 som påverkar SHANK3 genen. Genen är viktig för utveckling av nervcelerna och deras kopplingar mellan varandra samt kommunikation mellan nervcellerna. Det finns idag inget läkemedel som botar PMS. Forskning pågår för att hitta metoder som kan reparera eller återskapa genens funktion samt att minska effekten av dess dysfunktion. Redan på 1990-talet upptäcktes en substans Insulin-like Growth Hormon-1 (IGF-1), vars produktion stimuleras av tillväxthormon. Denna kan påverka positiv utveckling av nervcellerna och bland annat stimulera synapsutveckling.

Positiva resultat i pilotstudier

2014 genomfördes en pilotstudie i USA där nio patienter med Phelan McDermid syndrom i åldern fem till femton år behandlades med IGF-1. Studien visade positivt resultat när det gällde effekter relaterade till socialt samspel samt avvikande beteenden. Sedan många år tillbaka används tillväxthormon som rekommenderad behandling hos andra patientgrupper såsom personer med kortvuxenhet och Prader Wille syndrom. De positiva effekter som man såg hos de behandlade personerna när det gäller beteende, socialt samspel och utveckling av motoriska färdigheter inspirerade till en pågående klinisk pitotsudie på Seaver Autism Center i New York där barn i åldern 2-12 år med PMS och symptom inom autismspektrumet behandlas med tillväxthormon.

Alternativ till injektioner

Behandling med tillväxthormon är kostsam och innebär dagliga injektioner men forskning pågår för att hitta alternativ. I oktober 2019 producerade läkemedelstillverkaren Neuren Pharmaceuticals ett oralt preparat, NNZ-2591, som är en nedbrytningsprodukt av IGF-1 med längre halveringstid. Det blev beviljat Orphan Drug Designation av US Food and Drug Administration (FDA). I december samma år beviljade Europeiska patentverket europeiska patienter preparatet för kliniska studier om symptomatisk behandling av PMS samt Angelman syndrom och Pitt Hopkins syndrom med start under 2020.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04003207

FDA Grants Orphan Drug Designation for Neuren’s NNZ-2591 to Treat Angelman, Phelan-McDermid and Pitt Hopkins Syndromes https://www.businesswire.com/news/home/20191017005361/en

NNZ-2591 patent granted in Europe to 2034 for neurodevelopmental disorders https://www.epa-insight.com/post/nnz-2591-patent-granted-in-europe-to-2034-for-neurodevelopmental-disorders

REFERENSER

Costales J., Kolevzon A. (2016). The Therapeutic Potential of Insulin-Like Growth Factor-1 in Central Nervous System Disorders. Neuroscience Biobehavioral Reviews. 63:207-222. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.01.001

Kolevzon A., Bush L., Wang A.T., Halpern D., Frank Y., Grodberg D.,…Buxbaum J.D. (2014) A pilot controlled trial of insulin-like growth factor-1 in children with Phelan-Mc Dermid syndrome. Molecular Autism 14, 5:54. http://www.molecularautism.com/content/5/1/54