Det kom en fråga om det är vanligare med vänsterhänthet vid Rett syndrom som arbetsterapeut Åsa-Sara Sernheim svarat på. Svaret kanske kan intressera fler.

I forskningsstudier som rör Rett syndrom (RTT) och individers arm/handförmåga och finmotorik har fokus ofta varit förlusten av den förvärvade finmotoriken, handstereotypier, vad som kan öka stereotypier eller hur vi kan minska dem. I dessa studier saknas ofta uppgifter om personerna som medverkat i studier är vänsterhänta eller högerhänta.

Vår förra sjukgymnast, PhD Gunilla Larsson skriver i sin avhandling [1], en kort sammanfattning om händer/handstereotypier; att det ofta inte ses bestämt och att det kan vara svårt att avgöra vilken hand som är dominant efter regressionsperioden vid RTT.

I en artikel från 2003 [2], ges i bakgrunden en kort sammanfattning av tidigare studier (1984, 1993 samt 2001) vilka visade att vänsterhänthet var vanligt vid RTT. I samma artikel står att cirka 10% av världens befolkning beskrivs som vänsterhänta och 90% högerhänta.

Författarna [2], presenterar sedan sina resultat av studien där data hämtats från Australian Rett Syndrome Database. I studien deltog 145 personer med diagnosen RTT i åldrarna 2–24 år. Resultaten visade att 40,7% var högerhänta, 33,6% vänsterhänta samt att 25,7% varierade mellan att använda höger eller vänster hand.

I en senare studie från USA [3] med ett stort antal deltagare, 1 123 flickor/kvinnor med diagnos RTT (RTT Natural History Study) presenteras följande resultat. 36,3% var högerhänta. 28,7% var vänsterhänta, 11,3% varierade mellan att använda sin högra eller vänstra hand och hos 23,7% kunde man inte fastställa handdominans. I studien deltog främst barn och ungdomar.

Resultaten från de senaste studierna [2,3] stödjer att andelen vänsterhänta är procentuellt fler vid RTT än vid en teoretisk jämförelse med världens befolkning i stort.

I mitt kliniska arbete har jag sett ett stort behov att underlätta för personer med RTT att få praktisera och använda de förmåga de har för att utveckla men även bibehålla förmågor.

Frågor eller synpunkter, hör gärna av er, asasara.sernheim@regionjh.se

Arbetsterapeut Åsa-Sara Sernheim

Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser

REFERENSER

[1] Larsson G. Rett syndrome, motor development, mobility and orthostatic reactions. Loss of function, difficulties and possibilities. Umeå; 2013.

[2] Umansky R, Watson J S, Colvin L, Fyfe S, Leonard S, de Klerk N et al. Hand preference, extent of laterality and functional hand use in Rett syndrome. Journal of Child Neurology. 2003;7:481-487.

[3] Stallworth J L, Dy M E, Buchanan C B, Chen C-F, Scott A E, Glaze D G et al. Hand stereotypies Lessons from the Rett Syndrome Natural History Study. American Academy of Neurology. 2019;22: e1-e10.